MINIMALNA LICZBA ZDAŃ

Taka sekwencja, jaką zdefiniowaliśmy, za­wiera minimalną liczbę zdań narracyjnych, może jednak zawierać więcej, jakkolwiek nie rozpada się przez to na dwie sekwencje samo­dzielne, albowiem nie wszystkie zdania nar­racyjne wchodzą do podstawowego schematu. Tu także Tomaszewski zaproponował pierwsze rozróżnienie (stosując je nadal do motywów, które pokrywały się zatem u niego zarazem z predykatami i ze zdaniami narracyjnymi): „Motywy utworu są niejednorodne. Zwykłe streszczenie fabuły pokazuje, że pewne motywy mogą być pominięte bez szkody dla kolejności narracji, podczas gdy pominięcie innych zmie­niłoby więź^ przyczynową łączącą zdarzenia. Motywy, których nie można wykluczyć, nazy­wa się motywami związanymi, a te, które mo­żna usunąć bez naruszenia chronologicznego i przyczynowego następstwa zdarzeń, są moty­wami swobodnymi.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!