POJAWIENIE SIĘ POETYKI

I to bynaj­mniej nie wskutek swych arystokratycznych gustów czy umiłowania wytworności; sztuka, postępując tak, objawia wolność chcenia i two­rzenia, która może się urzeczywistnić tylko przy przedstawieniu środowiska książęcego…Z chwilą pojawienia się poetyki pytanie o  wartość dziełą nabrało nowej mocy. Z tą sa­mą nieufnością, co niegdyś do wyjaśniania piękna, ogół odnosi się do prób opisu struktu­ry utworu opartego na kategoriach poetyki. Ktoś opisuje struktury gramatyczne albo dźwiękową organizację wiersza — proszę bar­dzo, tylko po co? Czy opis taki pozwala zrozu­mieć, dlaczego wiersz ten jest uważany za piękny? W ten sposób cała koncepcja poetyki jako nauki ścisłej zostaje podana w wątpli­wość.

Witaj na moim serwisie dotyczącym tematyki domu i rodziny! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych wpisów parentingowych. Mam nadzieję, że tematyka Ci się spodoba i będziesz mnie często odwiedzać. Zapraszam do czytania!